Årsmøter‎ > ‎

Årsmøte 2012

PROTOKOLL

ÅRSMØTE FOR GLÅMHAUGEN HYTTEVEL

LØRDAG 25.FEBRUAR 2012 KL 17.00

 

Fremmøtte hytte/tomteeiere; 16 av ca 70.

 

Valg av møteleder : Harald Sverdrup

Underskrift av protokoll : Baard Aas og Hilde Storkaas

 

Sak 1: Godkjenning av innkallingen

 

Vedtak: Godkjent

 

Sak 2: Styrets beretning

Styrets beretning legges frem i møtet

 

Vedtak: Godkjent

 

Sak 3: Årsregnskapet

Årsregnskapet vedlegges innkallingen

 

Vedtak: Godkjent

 

Sak 4: Valg

Følgende funksjoner er på valg: revisor, valgkomite og aktivitetskomite

Styrets innstilling:

Revisor :                  Ole Fredrik Vego (gjenvalg)

Valgkomite:             Bjørn Brubak (gjenvalg)

        Arild Finstad (gjenvalg)

Aktivitetskomite:     Marianne Høsflot (gjenvalg)

 

Vedtak:

Revisor: Ole Fredrik Vego

Valgkomite: Bjørn Brubak og Arild Finstad

Aktivitetskomite: Marianne Høsflot

 

Sak 5: Fastsettelse av kontingent og tidspunkt for årsmøte neste år

 

Vedtak:

Kontingent for 2012 settes til kr 200,-

Årsmøtet for 2013 avholdes helgen mellom uke 8 og uke 9.

 

Sak 6: Eventuelt

·         Varsling fra utbyggere vedrørende nye vei strekninger i området kanaliseres i dag til vel-styret. Styrets leder stilte årsmøtet spørsmål om dette er en praksis som velets medlemmer er komfortable med.

Dette ble godkjent forutsatt at varslet utbygging skjer innenfor reguleringsplan.  Oppdatering /informasjon legges ut på Glamhaugen.no

 

·         Hva skjer med forslaget vedrørende økning av lovlig inngjerdingsareal (fra 200m2 til 400m2)?

o   Dette kunne ingen svare på konkret, men styret sjekker og legger ut info-link på Glamhaugen.no

 

·         Ulovlige strømgjerder: Ikke alle typer strømgjerder kan benyttes uten tilsyn.

o   Hytteeiere må selv undersøke hos kommunen om hva slags gjerder som er lovlig. Det er viktig å forhindre at dyr vikler seg inn i /blir ”fanget”- og som følge må avlives.

 

·         Grunneierne vil fra neste år av bli invitert til å delta på årsmøtet.

 

·         Det er et ønske at styret jobber for å få til en ny løypetrase mellom Gamlesetra og Kyrakampen. Her er det forbindelse om sommeren men ikke vinterstid.

 

·         Påskeskirenn: Det var  god stemning for et påskeskirenn, og langfredag er foretrukket (for å unngå kollisjoner med andre arrangement påskeaften).

 

 

Møtet ble avsluttet ca kl 18.15

 

 

 

Baard Aas /s/                                                           Hilde Storkaas /s/

 

  

 

Husk innbetaling av kontingent kr 200,- til konto nr 1503 14 68466 innen 30.april (jfr.vedtektene). Merkes med navn og hytteadresse.

 

 

Følg med på www.glamhaugen.no hvor det vil bli lagt ut referat fra styremøter og eventuelt andre saker av interesse.

 

 

 

 

Comments