Årsmøter‎ > ‎

Årsmøte 2013

 

Referat

Årsmøtet i Glåmhaugen hyttevel 2013

 

 

Tid: lørdag 23. februar kl 17

 

Sted: Austlid, kjellerstuen

 

 

Saker til behandling

 

Harald Sverdrup ble valgt til møteleder.

Eva Bræin og Bård Aass ble valgt for signatur av protokoll.

 

Sak 1: Godkjenning av innkallingen.

 

Vedtak: innkallingen ble godkjent.

 

Sak 2: Styrets beretning

 

Styrets beretning ble gjennomgått i møtet. Sverdrup orienterte først om økonomien i velet. Det er beskjeden økonomisk aktivitet, og god økonomi med en kassebeholdning på kr 20 200.

 

Sverdrup orienterte om at det i løpet av 2012 ble inngått avtale med Olav Enger Olsen om brøyting av veinettet i velet. Det er også inngått avtale om driftsansvaret for veistrekning Austlid og opp til hyttefeltet. Denne avtalen trådte i kraft 010113. Sverdrup orienterte videre om styrets engasjement i Liseters klage mot utbyggingsselskapet i anledning fyllplassen ved veikrysset Liseter- Glåmhaugen. Klagen førte delvis frem, og utbyggingsselskapet er pålagt å avslutte fyllplassen med tildekking og tilsåing innen  01.11.2013.

Av kommende oppgaver vil det i løpet av 2013 være nødvendig å gå inn i drøftelser med utbyggingsselskapet om driftsansvaret for det indre veinettet i velet, med sikte på å komme frem til en endelig avtale med utbyggingsselskapet om overdragelsen av ansvaret tilbake til velet. I neste omgang må velet etablere en varig ordning for dette vedlikeholdet.

 

Vedtak: styrets beretning ble godkjent.

 

Sak 3: Årsregnskapet 2012

Årsregnskapet var vedlagt innkallingen. Velets økonomi er god, og det fremlegges for årsmøtet et regnskap fra revisor som viser en beholdning på kr 20 200,-

Vedtak: årsregnskapet 2012 ble godkjent.

 

Sak 4: Valg

Følgende funksjoner er på valg: Styrets leder og styrets medlemmer

 

Valgkomiteens innstilling:

Leder:      Harald Sverdrup (gjenvalg)

Medlem: Hilde Storkaas (tidligere varamedlem)

Medlem: Tone Matssen

Varamedlem: Beate Follestad

 

Vedtak: styrets leder, medlemmer og varamedlem ble valgt ved akklamasjon.

 

 

Sak 5: Fastsettelse av kontingent for 2013 og tidspunkt for årsmøte neste år

 

Styrets forslag var at kontingenten holdes uforandret og settes til kr 200,- for 2013. Det vil ventelig gi en økning i kassebeholdning ettersom det ikke er ventet større økonomiske utlegg i 2013, men det er fornuftig å ha en noe større beholdning enn dagens kr 20 000,- Kostnaden er uansett beskjeden pr hytte. Det ble påpekt fra styret at enkelte hytteeiere har vist liten vilje til å betale i 2012. Det gir styret en helt unødvendig ressursbruk, og årsmøtet oppfordrer alle til å sørge for rettidig innbetaling i 2013.

 

Vedtak: kontingenten for 2013 settes til kr 200,-

 

 

Sak 6: Eventuelt

 

To saker var meldt inn:

 

1.Det ble anmodet om at velet bør jobbe for å få til en oppkjørt tilførselsløype fra hovedløypa og opp til det nyeste utbyggingsområdet av Glåmhaugen området. Slik som det er nå har vi en enkel og selvtråkket løype ned mot løypenettet. Her bør vi jobbe for å få til en bedre løsning med en sløyfe oppom nedre del av Glåmhaugen hyttefelt. En av representantene fra utbyggingsselskapet, Harald Olsen, var til stede på årsmøtet, og gav uttrykk for at det burde være mulig å se nærmere på dette til våren. Det kan være aktuelt å legge tilførselsløypa slik at den kjøres opp noen ganger hver vinter av en snøscooter, alternativt at løypemaskinen som kjører hovedsporet gjør det. Styret følger opp dette til våren.

Under dette punktet ble det også diskutert om det kan være mulig å få til en scooterkjøring av vegen rundt vannet på den delen av veien som ikke kjøres opp vinterstid. Det medfører kryssing av veien litt nedenfor innkjøringen til Hestkjøllvegen, og kommunen vil neppe tillate dette hvis det anmodes om tillatelse til å etablere full oppkjøring med løypemaskin. Styret følger opp dette.

2. Inn til Glåmhaugens øvre felt er det satt opp reklameskilt for Klophus snekkerbedrift i bygda. Til å begynne med sto det ett skilt på den ene siden av veien, men i fjor kom det opp enda ett skilt på den andre siden av veien. En av hytteeierne har henvendt seg til Klophus og bedt ham ta ned skiltene, men da det ikke har ført til noen endring ble saken tatt opp på årsmøtet.

Harald Olsen tok ordet på vegne av grunneier. Han forklarte at Klophus hadde fått tillatelse til å sette opp skilt, men ikke 2. Olsen vil snakke med Klohus om dette med sikte på å finne en grei løsning.

I møtet ble det i tillegg  tatt opp:

Det er endel hunder som løper i stykker skisporet. Dels overholdes ikke båndtvangen, dels bør hundene styres mot midten av traseen for å unngå at løypa ødelegges. Det ble bedt om at styret engasjerer seg i dette.

Styret gav uttrykk for forståelse for problemet. Det er imidlertid mange brukere av løypenettet, også utenfor Glåmhaugen. Styret foreslo at det kan rettes en henvendelse til Samarbeidsutvalget for hytteforeningene der det bes om at det tas opp med kommunen om det kan vurderes å innføre helårs båndtvang. I tillegg kan det bes om at Samarbeidsutvalget går ut til alle velene med en oppfordring om å minne hytteeierne om almindelig løypekultur.

 

 

 


Comments