PROTOKOLL

ÅRSMØTE FOR GLÅMHAUGEN HYTTEVEL

LØRDAG 19.MARS 2011 KL 15.00

Fremmøtte hytte/tomteeiere; 5 av 54.


Møteleder: Odd-Ståle Fimland

Underskrift av protokoll: Gunnar Gullberg og Kjell Bræin

Sak 1: Godkjenning av innkallingen

Vedtak: Godkjent


Sak 2: Styrets beretning

Vedtak: Godkjent


Sak 3: Årsregnskapet

Vedtak: Godkjent


Sak 4: Valg

På valg : Leder: Odd-Ståle Fimland ønsket ikke gjenvalg

Styremedlem: Einar Hellevik ønsket ikke gjenvalg

Styremedlem: Eva Bræin

Varamedlem : Hilde Storkaas

Revisor :Ole Fredrik Vego

Valgkomite: Bjørn Brubak og Arild Finstad

Aktivitetskomite: Marianne Høsflot


Vedtak:

Ny leder: Harald Sverdrup (harald.sverdrup@finkn.no)

Nytt styremedlem: Baard Aas (aas@lunder-aas.no)

Styremedlem: Eva Bræin, gjenvalg (evabraein@hotmail.com)

Varamedlem: Hilde Storkaas, gjenvalg (hi-stork@online.no)

(Alle i styret er valgt for 2 år)


Revisor : Ole Fredrik Vego (gjenvalg)

Valgkomite: Bjørn Brubak(gjenvalg) (bjorn.brubakk@hotmail.com)

Arild Finstad (gjenvalg) (afinstad@gmail.com)

Aktivitetskomite: Marianne Høsflot (gjenvalg) (mh@svellnos.com)


Sak 5: Fastsettelse av kontingent og tidspunkt for årsmøte neste år

Siden det i året som er gått ikke har vært utgifter av betydning pga liten aktivitet, så er det forslag om at det ikke kreves inn kontingent for 2011. 

Innkreving av løypeavgift har vist seg vanskelig å få til sammen med kontingenten. Det er derfor avtalt med Skeikampen Hytter v/ Einar Einstad at de krever inn løypeavgiften direkte fra den enkelte hytteeier (se sak 6 vedr.vedtektsendring).

Tidspunkt for årsmøtet kan med fordel være lørdag i uke 8, da dette vil være vinterferietid for mange av hytteeierne.

Vedtak: Det blir ingen innkreving av kontingent for 2011.

Tidspunkt for årsmøtet 2012: 25.februar.


Sak 6: Vedtektsendring

Siden det er avtalt at løypeavgiften ikke lenger skal kreves inn av oss (jfr sak 5), betyr det at vedtektenes §3 må endres.

Vedtak:

Vedtektenes § 3 endres til ”årskontingent fastsettes av årsmøtet, og medlemsåret er kalenderåret. Kontingenten skal betales innen 30.april hvert år.”


Møtet ble hevet ca kl 15.30.


Gunnar Gullberg /s/ Kjell Bræin /s/


Til orientering:

  • Det er kun 22 hytteiere som har innbetalt kontingent for 2010. Dersom du er en av de som ikke har betalt, kan innbetaling av kr 300,- foretas til Glåmhaugen Hyttevel’s konto nr 1503 14 68466.

  • Vi trenger en kyndig person som kan hjelpe oss med oppdatering av hjemmesiden vår, da det er en stund siden det er kommet noe nytt her. Er det noen som kan påta seg dette, så meld i fra.