PROTOKOLL 

ETABLERINGSMØTE FOR GLÅMHAUGEN HYTTEVEL

Lørdag 21.februar 2009


Fremmøtte hytte/tomteeiere; 16 av 43. Møtet ble hevet ca kl  15.00

Odd-Ståle Fimland redegjorde for innkallingen samt interimsstyrets arbeid med vedtektene.

Sak 1 :Godkjenning av innkallingen

Vedtak: Godkjent

Sak 2 :Valg av møteleder samt 2 personer til å undertegne protokoll

Vedtak:
Møteleder; Odd-Ståle Fimland, referent ; Hilde Storkaas

Undertegning av protokoll; Ole Fredrik Vego og Kjell Bræin

Sak 3 :Godkjenning av vedtekter

Endring av § 4 mht presisering av antall styremedlemmer. ”Velforeningen ledes av et styre på 3 medlemmer inkl.styreleder, samt 1 varamedlem”.

Vedtak: Godkjent

 

Sak 4 :Valg

- Formann
- Styremedlemmer (3)
- Vararepresentant (1)
- Revisor
- Valgkomite
- Aktivitetskomite 

Vedtak: Valgt ble:

Formann: Odd-Ståle Fimland valgt for 2 år
Styremedlemmer: 
Einar Hellevik valgt for 2 og Eva Bræin valgt for 1 år
Varamedlem: 
Hilde Storkaas valgt for 1 år
Revisor: 
Ole Fredrik Vego
Valgkomite: 
Bjørn Brubak og Arild Finstad
Aktivitetskomite: 
Marianne Høsflot

Sak 5 :Fastsettelse av kontingent og budsjett

Løypeavgift vil bli fakturert sammen med kontingent, jfr vedtekter §3.

Vedtak: Kontingent fastsatt til kr 300,-.
Budsjett utarbeides av styret på et senere tidspunkt

 

Sak 6 : Styrets ”arbeidsplan” for det kommende året

 Vedtak: Styret kommer tilbake på dette

 

Sak 7: Eventuelt

  • Endring av betegnelse på hyttenr/vei; Harald Olsen fortalte at ulike veinavn var under vurdering i kommunen.
  • Postkasser. Oppsetting av postkasser skal ikke være noe stort problem, men det må være et visst antall kasser som står samlet. Det må finnes et eller flere egnede steder til dette. Følges opp av styret.
  • Fast årsmøtedag; lørdag i vinterferien. En grei dag, da det er sammenfallende med siste/første lørdag i vinterferien for Østlandsområdet.
  • Hjemmeside  - en god løsning for å kunne orientere seg om hva som skjer i hyttevellet på en enkel måte. Det er allerede foretatt undersøkelser vedr domenenavn osv og det satses på å få denne siden ”på lufta” så raskt det er mulig.

 

Ole Fredrik Vego /s /                          Kjell Bræin /s /