Info fra styre og grunneiere


Informasjon fra Samarbeidsutvalget


Til de 993 indirekte medlemmene av Samarbeidsutvalget (SU)

I forkant av årsmøtet i SU kl. 17.00 den 30. mars, er det som vanlig et informasjonsmøte (Påskemøtet) i Olav 1 på Skeikampen hotell fra kl. 14.30 med gratis utlodding av to billetter til Peer Gyntspelet til alle som er i salen kl. 15.45. Vedlagt finner du programmet for Informasjonsmøtet som varer fra 14.30 til 16.45. Av tema som vil bli belyst er bl.a. eiendomsskatten i 2018, Skeikampen skiarena, Skeikampen Pluss og løypekjøring, nytt felles veglag fra fylkesveien og over til Raudsjøen, ny båndtvangforskrift. Olav Thon Gruppens (OTG) utbygging på Skei senter,

Samarbeidsutvalgets nettside

Som før orientert om, er nå www.samarbeidsutvalget.no styrets viktigste formidlingskanal av informasjon til deg som indirekte medlem av SU. Der finner du løpende, viktig informasjon om utviklingen på Skeikampen og om forskjellige saker som styret arbeider med. Det er både åpen informasjon (Forside og Nytt fra samarbeidsutvalget) som er tilgjengelig for allehytteeiere på Skeikampen, samt informasjon som kun du og andre indirekte medlemmer har tilgang til (Passordbelagt medlemsside og Rabattavtaler) der du finner omtalt saker som tør være av spesiell interesse for deg som indirekte medlem. Kontakt styret i din forening/vel/sameie dersom du ikke har informasjon om ditt brukernavn og passord.

Av informasjon som er lagt ut det siste året nevner vi bl.a.:

· Løpende oppdatering om OTGs utbyggingsplaner
· Løpende oppdatering om styrets arbeide med å påvirke eiendomsskatten fra og med 2018.
· Vedtatte kommunale gebyrer/avgifter for 2018
· Nye åpningstider på GLØRs gjenbruksstasjon på Segalstad Bru
· Fremdrift i Jordskifteretten angående det nye veglaget som er i funksjon fra og med 1. januar 2018
· Status Skeikampen skiarena
· Ny legevakt på Lillehammer
· SUs deltagelse i VisitSkeikampen
· Fiskemuligheter på Skeikampen


Informasjonsmøtene på Segalstad bru 11. Oktober.

Nederst på siden finner dere presentasjoner to PP-presentasjonene som Multiconsult viste på informasjonsmøtene på Segalstad bru.
Dette omhandler Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Vi har fått ny bankforbindelse og nytt kontonummer

I forbindelse med valg av nytt styre har hyttevelet valgt å skifte bankforbindelse. Grunnen til dette er ene og alene praktiske årsaker. Vår nye bankforbindelse er nå Sparebank 1 Østlandet.

Vi har her valgt en kontotype for lag og foreninger og det betyr i praksis at det vil gjøre det enklere å overføre fullmakter ved skifte av ansvarspersoner og endringer i styret. Denne kontotypen forholder seg til hva som til enhver tid er registrert i Brønnøysundregisteret mht fullmakter.

 Vi kommer til å sende ut informasjon og referat fra årsmøtet til samtlige registrerte medlemmer i løpet av kort tid, men for orden skyld så opplyser vi om at det nye kontonummeret er: 1822.68.95341

 Årskontigenten for medlemskap i velet ble vedtatt uforandret, Kr 500,- pr. år.

 Dersom du allerede har betalt årskontingent til den gamle kontoen i DnB, så vennligst meld i fra til Hans Brox: hans@brox.no


Ad. Forslag til Forskrift om Feie- og tilsynsordning for Gausdal kommune

Merknader fra Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU).

SU har behandlet forslag til ny lokal forskrift og har følgende merknader:

  • I kontakt med Lillehammer Regionen Brannvesen på Lillehammer er vi informert om at hytter/fritidsboliger og boliger vil bli behandlet likt for så vidt gjelder hyppighet av tilsyn og feiing, nemlig én gang hvert fjerde år. Vi legger dette til grunn.
  • Vi har oppfattet det dithen at grunnen til at hytter/fritidsboliger likestilles med boliger er at en del av førstnevnte gruppe leies ut store deler av året. Vi stiller oss skeptisk til at det gjelder så mange hytter/fritidsboliger at det kan være juridisk grunnlag for å likestille alle fritidsboliger/hytter med boliger og dermed påføre fritidsboliger/hytter som ikke leies ut, de samme utgifter til tilsyn/feiing når disse neppe er i bruk mer enn 60 dager i året.
  • Hytter/fritidsboliger uten fyringsanlegg, det vil i all hovedsak si slike som kun varmes opp med strøm og som ikke har noen som helst form for fyringsanlegg, skal ikke betale avgiften. Det er uklart for oss hvorfor disse ikke likevel skal ha tilsyn, men altså ikke feiing. Imidlertid stiller vi spørsmål ved om Gausdal kommune har nødvendig informasjon om hvilke hytter/fritidsboliger dette gjelder slik at disse ikke blir belastet med avgiften. Vi forutsetter at rutiner er til stede, eller i det minst etableres, for å unngå at disse blir avkrevet avgift for feiing og tilsyn.
  • Følgende formulering benyttes for å definere hvilke hytter/fritidsboliger forskriften gjelder, nemlig de som er: "tilknyttet offentlig infrastruktur i form av veg, vann og avløp". Etter vår mening betyr dette at alle tre kriterier må tilfredsstilles før avgift kan kreves. Det kan ikke være slik at man overlater til brannvesenet å tolke ordlyden dithen at feiing/tilsyn er pålagt, og avgift skal innkreves, også når kun to av de tre kriteriene er tilfredsstilt, i dette tilfelle at det kan innkreves avgift når det kun er offentlig vann og avløp, men ikke offentlig vei. At ordlyden i forskriften er identisk med forskriften i Øyer og Lillehammer kan ikke være god nok grunn til at Gausdal kommune skal begå samme brudd med ordlyden i forskriften.

Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Jens N. Engelstad

Anleggelse av fyllplasser på Glåmhaugen


Styreleder i hyttevelet Harald Sverdrup skal møte Harald Olsen i utbyggingsselskapet den 30.juni og få informasjon om saken. Sverdrup er interessert i innspill fra de hytteeierne som blir berørt i velet. Ta kontakt med Harald Sverdrup på telefon 90984791, eller på epost.


Se søknaden om anleggelsen, samt oversiktskart her.


Styret vil samtidig gjøre oppmerksom på at bare halvparten av velets medlemmer så langt har betalt årsavgiften til velet. Styret sender ut purring til hver enkelt, men finner grunn til å gjøre alle kjent med problemet – med forventing om at det bringes orden i det med det første.


Styret


Informasjon fra styret

 

Kommunen har satt i gang et arbeid med fornying av gjeldende Kommundelplan for Veslesetra. Dette området omfatter Glåmhaugen. En kommunedelplan overstyrer lokale reguleringsplaner, som den kommunen har godkjent for Glåmhaugen. Et av mange punkter i Kommunedelplanen gjelder inngjerding. Det har kommet opp som et forslag at det bør være anledning til å gjerde inn 400 m2. Etter dagens reguleringsplan for Glåmhaugen er det lov å gjerde inn 200 m2.

Arbeidet med denne Kommunedelplanen er ventet å strekke seg over hele 2012. For de av hytteeierne som tenker å søke om inngjerding, og ønsker å gjerde inn mer enn 200m2, kan det med andre ord være fornuftig å avvente til 2013. Eventuelt ta kontakt med kommunens byggesaksavdeling direkte.

 

Info fra grunneiere
 
Styret fikk i sommer en henvendelse fra bøndene som har dyr på sommerbeite i vårt område. Det viste seg at et lam hadde satt seg fast i et strømførende nettinggjerde og måtte avlives. Det var ikke påsatt strøm i gjerdet, hvilket er påbudt når hytteeier ikke er til stede. Gjerdet ble tatt ned av bonden, og det samme skal ha blitt gjort med et annet tilsvarende gjerde.

 

Styret ble bedt om å formidle til hytteeierne at reglene for bruk av strømførende gjerde må følges. Hver enkelt hytteeier er herved oppfordret til å følge opp dette slik at flere kjedelige hendelser unngås.

Undersider (1): fyllplasser
Ċ
Claes-H. Unger,
24. okt. 2017, 07:14
Ċ
Claes-H. Unger,
24. okt. 2017, 07:14
Comments