VEDTEKTER FOR GLÅMHAUGEN HYTTEVEL

(oppdatert 24. februar 2018)

 

§ 1. Formål

Velet skal ivareta medlemmenes rettigheter og interesser vis-a-vis og i samarbeid med grunneiere, kommune og andre. Velet har også ansvar for vedlikehold og utbedring av det indre veinettet for hytteområde Austlid/Glåmhaugen. Rammene for velets virksomhet blir bestemt av årsmøtet. Velet er tilsluttet Norges Hytteforbund, og er for øvrig upolitisk.

§ 2. Virkeområde og medlemskap

Velforeningens virkeområde er begrenset til området Austlid/Glåmhaugen.

Enhver eier av en enkelt hyttetomt med et eget gårds- og bruksnummer innenfor ovennevnte område, plikter å stå som medlem av velforeningen. Hver eier av en enkelt hyttetomt har 1 stemme på årsmøtet. Medlemskapet omfatter også ektefelle/familiemedlemmer.

§ 3. Kontingent

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet, og medlemsåret er kalenderåret. Kontingenten skal betales innen 30. april hvert år.

§ 4.Valg av styre

Velforeningen ledes av et styre på 3 medlemmer inklusive styreleder, samt 1 varamedlem. Styremedlemmer og varamedlem velges av årsmøtet for perioder på 2 år. Styreleder velges ved særskilt valg. Styret er beslutningsdyktig når 3 styremedlemmer er til stede. Det føres protokoll fra styremøtene.

§ 5. Styrets fullmakter

Styret skal ivareta velets felles oppgaver, interesser og ansvar. Styret har rett til å disponere velet midler til de formål og oppgaver som er fastsatt av årsmøte. Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene utover kontingenten. Dette gjelder ikke utgifter til helt nødvendig utbedring ved skade på det indre veinettet. En slik forpliktelse krever enstemmighet blant styrets faste medlemmer. I saker der det er, eller kan forventes, ulike synspunkter og interesser blant medlemmene, skal det være enstemmighet om styrets standpunkt/høringssvar.

§ 6. Årsmøte

Årsmøtet er velforeningens øverste myndighet. Årsmøte avholdes en gang i året. Påminnelse om tidspunkt og sted for møtet varsles ved oppslag. Forslag til behandling på årsmøtet må sendes styret senest 3 uker før møtet skal avholdes. Innkalling til årsmøtet sendes medlemmene med 14 dagers varsel sammen med revidert regnskap, samt redegjørelse for de saker som faller inn under pkt 5. Årsmøtet ledes av en møteleder valgt ved møtets begynnelse, og følgende saker skal behandles:

1.   Styrets beretning

2.   Årsregnskap

3.   Valg

o   Valg av formann

o   Valg av styremedlemmer

o   Valg av vararepresentant(er)

o   Valg av revisor

o   Valg av valgkomite (for 1 år av gangen)

o   Valg av aktivitetskomite (for 1 år av gangen)

4.   Fastsettelse av

o   Kontingent

o   Tidspunkt for årsmøte neste år

 

5.   Saker til behandling

6.   Eventuelt (beslutninger vedr saker under dette punkt kan ikke fattes med mindre et flertall av de fremmøtte medlemmene ønsker dette. Saker under dette punkt er retningsgivende for kommende styre).

Ved avstemming har hvert medlem 1(en) stemme. Skriftlig avstemming gjennomføres dersom noen av møtedeltakerne krever dette. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Det er anledning til å gi fullmakt dersom medlemmer er forhindret fra selv å delta på årsmøtet. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall.

Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og 2 medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst halvparten av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. Ekstraordinært årsmøte innkalles om mulig med 14 dagers varsel og dagsorden skal følge vedlagt. Kun saker som er angitt i innkallelsen kan behandles under det ekstraordinære årsmøtet.

§ 8. Vedtektsendring

Vedtektsendringer kan kun skje på det ordinære årsmøtet, og krever 2/3 av de avgitte stemmer.


Vedtektene er vedtatt på etableringsmøtet den 21.februar 2009 og justert på årsmøtet 19. mars 2011, og senere på årsmøte 24. februar 2018.