Referat

Styremøte Glåmhaugen hyttevel 09.10.2011


Til stede: Harald Sverdrup, Baard Aas, Eva Bræin, Hilde Storkaas, Geir Langbakken


  1. Oppdatering maillister

Harald tar kontakt med Harald Olsen for å få en rutinemessig oppdatering av nye tomte/hytteeiere

  1. Web-siden.

Det er ønskelig å oppdatere hjemmesiden www.glamhaugen.no slik at den kan fungere som en informasjonskanal mellom styret og hytteeierne i velet. Geir Langbakken har tatt på seg ansvaret med oppdateringsarbeidet og kan nås på mail (www.glangbak@online.no ), og får i første omgang oversendt vedtekter, adresselister og referat fra siste årsmøte.


  1. Veisamarbeide mellom veiforeninger Skei/Austlid/Liseter hyttegrend

Grunneierne ønsker ikke lenger å stå for vedlikehold av veistrekningen Austlid – Liseter. Dette har betydning for Glåmhaugen.

Ettersom Liseter og Glåmhaugen kan bli sittende med ansvaret for veien, har Liseter på eget vegne tatt kontakt med veiforeningen Skei/Austlid med sikte på at denne veiforeningen kan innlemme strekningen Glåmhaugen – Vesleseter i sitt vedlikeholdsarbeide. Styret i Glåmhaugen har mottatt kopi av denne korrespondansen.

Det kan se ut til å være en fornuftig løsning slik Liseter har skissert den. På bakgrunn av de opplysningene vi hittil har mottatt ble det besluttet å kontakte Harald Olsen for å be om en orientering om status og planene fremover.


  1. Postkassestativ

Dersom post/aviser ombæres til vårt område er det fornuftig å etablere postkassestativ. Styret undersøker nærmere med Posten og Aftenposten.


  1. Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger Skei – Astlid.

Dette utvalget er etablert som en felles sammenslutning for alle vel/hytteforeninger i området som vil delta. Ideen er at det gir større gjennomslag i kommunikasjon særlig med kommunen når mange er deltagere. Utvalget ble etablert påsken 2011, og Harald Sverdrup deltok på møtet. I første omgang er det på vegne av Glåmhaugen bekreftet deltagelse i 2011/2012. Årskontingenten på kr 25 pr hytte dekkes av styrets kasse. Utvalget vil redegjøre nærmere for saker de ønsker å ta opp, i første omgang konsentreres arbeidet rundt å få kommunen til å dokumentere at de utgiftene hytteeierne belastes av offentlige utgifter reflekterer de reelle kostnaden som kommunen har. Styret vil følge dette arbeidet og frem til årsmøtet i 2012 ta stilling til videre deltagelse.


  1. Påskeskirenn

Hvis vi skal arrangere dette i 2012 må styret engasjere seg i forberedelsene, eller bidra til å skaffe medhjelpere slik at ikke alt arbeidet treffer 1 person.